حریم خصوصی

کالا ارسال خود را ملزم به حفظ حریم کاربران خود میداند و طبق هیچ شرایطی اطلاعات شخصی اعضای وب سایت را با هیچ فرد حقیقی یا حقوق به اشتراک نخواهد گذاشت.

سایت کالا ارسال از گواهی امن SSL استفاده میکند و اطلاعات به صورت کدگذاری شده رد و بدل می شود. در هنگام استفاده از سیستم پرداخت ، کاربر مستقیم به سایت بانک منقل می شود و هیچ اطلاعاتی از کارت بانکی در دیتابیس ما ذخیره نمی شود و نزد ما وجود ندارد.

کاربری که در سایت ثبت نام میکند به عنوان یکی از اعضای سایت کالا ارسال می‌پذیرید که ما اطلاعات شخصی مثل شماره موبایل را مطابق با خط مش رازداری که ذکر شد ، در دیتابیس خود ذخیره کنیم.

این وب سایت، آدرس های IP را جهت نظارت بر صفحه و ترافیک در صورت لزوم جمع آوری میکند.

کالا ارسال برای تایید هویت کاربر ، رمز یکبار مصرف را در هنگام ورورد به شماره موبایل کاربر پیامک کرده و در صورت شک هویت میتواند اطلاعات دیگیری از کاربر بخواهد.

کالا ارسال از کوکی ها استفاده میکند. برای رائه خدمات بهتر به شما ضروری است و در بسیاری از وب سایتها مورد استفاده قرار می گیرد.

کالا ارسال می تواند در هر زمان سیاست حفظ حریم خصوصی را تغییر دهد ، می تواند در این سایت یا صفحات تغییراتی ایجاد کند یا صفحه را لغو کند.